Privacy Statement

WSB Solutions B.V. (WSB) biedt een breed scala aan diensten, waaronder vaste telefonie, mobiele telefonie en onlinediensten. Door de aard van onze dienstverlening beschikt WSB over bepaalde gegevens van onze klanten. Wij vinden het belangrijk er voor te zorgen dat onze dienstverlening eenvoudig, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke behoeften. WSB gaat zorgvuldig met de gegevens om en zorgt ervoor dat elke verwerking van deze gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

In dit privacy statement hebben wij nader op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt hier in lezen welke gegevens wij verwerken en welke invloed daar op uitgeoefend kan worden. Dit privacy statement is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken. Een overzicht vind je hieronder.

Dit privacy statement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld vaste telefonie, mobiele telefonie of onlinediensten afnemen van WSB en voor alle gebruikers van websites van WSB. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vind je altijd op www.wsb-solutions.nl/privacy-statement. Wij raden onze klanten aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe WSB uw gegevens beschermt.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Deze privacy informatie is van toepassing op alle gegevens die WSB van je verwerkt in het kader van de producten en diensten die WSB in Nederland op de markt brengt.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is WSB Solutions B.V., Kade 30 in Hardinxveld-Giessendam.

Welke gegevens verwerkt WSB?

Persoonsgegevens

Als je je aanmeldt als klant van WSB, bij ons een abonnement afsluit, of contact met ons opneemt, verwerkt WSB je persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die zijn te herleiden tot individuele natuurlijke personen. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt als klant vraagt WSB onder meer je naam, adres, woonplaats, kopie van je legitimatiebewijs of verblijfsdocument, giro- of bankrekeningnummer, e-mailadres en geboortedatum. Als je een abonnement wilt afsluiten doen we verder een controle op je kredietwaardigheid.

Waarvoor gebruikt WSB je gegevens?

Dienstverlening

WSB verwerkt je persoonsgegevens in de eerste plaats om onze diensten aan je te kunnen leveren. Voor het in behandeling nemen van aanvragen, het tot stand brengen van een aansluiting, het opbouwen van verbindingen, het versturen van een (al dan niet gespecificeerde) nota, nota navraag en het afhandelen van storingsmeldingen of klachten, is verwerking van je gegevens noodzakelijk. Zonder verwerking van je gegevens kunnen wij onze diensten niet aan je leveren.

WSB verkoopt haar producten en diensten ook via door haar geselecteerde partners. Voor dit doel kan WSB persoonsgegevens aan haar partners verstrekken.

Inschakelen derden

WSB schakelt derde partijen in bij bepaalde diensten ten behoeve van het netwerk. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoons- of verkeersgegevens heeft WSB de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

WSB is op grond van de wet verplicht om je gegevens te bewaren en in sommige gevallen aan derden te verstrekken. Je kunt daarbij denken aan de verstrekking van gegevens in het kader van een strafrechtelijk onderzoek, aan bevoegde autoriteiten, en -op je verzoek- aan andere aanbieders

Marketing- en verkoopactiviteiten

WSB verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van het contract) ten behoeve van eigen dienstverlening van WSB. Je gegevens worden verwerkt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch.

Verwerking van je gegevens op onze websites

Wij verzamelen en gebruiken je persoonlijke gegevens op onze websites in de eerste plaats om onze (web)diensten aan je te kunnen leveren en om met je te communiceren, bijvoorbeeld om je veiligheidswaarschuwingen te verzenden.

Je gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om onze diensten en onze websites te verbeteren.

Hoe lang bewaart WSB je gegevens?

WSB bewaart je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.

Inzage in je persoonsgegevens

Als klant heb je recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

Een verzoek tot inzage kun je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan het hieronder onder “contact’ aangegeven adres. WSB kan je maximaal Eur 4,50 aan administratiekosten in rekening te brengen.

Correctie van je persoonsgegevens

Als klant heb je het recht om je persoonsgegevens te laten corrigeren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via het onder ‘contact’ aangegeven adres. Je ontvangt dan binnen 4 weken schriftelijk antwoord.

Recht van verzet en Bel-me-niet-Register

Als klant van WSB heb je wettelijk een aantal mogelijkheden om je te verzetten tegen gebruik van je gegevens voor marketingdoeleinden. Ook indien je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kun je je verzetten tegen verder gebruik van je gegevens.

Tegen het gebruik van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken indien je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kun je bijvoorbeeld bezwaar maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing-doeleinden en/of verstrekking van je gegevens aan derden voor direct marketing-doeleinden. Ook kun je je telefoonnummer laten inschrijven in het Bel-me-niet-Register. Is je nummer ingeschreven in het Bel-me-niet-Register dan mogen bedrijven waar je geen klant bent je op dat nummer niet meer bellen. Meer informatie over het Bel-me-niet-Register kun je vinden op www.bel-me-niet.nl. Als klant van WSB kun je, ook als je je nummer in het Bel-me-niet-Register hebt laten inschrijven, nog wel door WSB gebeld worden. Wil je ook niet meer door WSB gebeld worden, dan kun je gebruik maken van de mogelijkheid om bij WSB bezwaar te maken tegen gebruik van je gegevens voor direct marketing. Hoe je dat kunt doen, is hieronder beschreven.

Mocht je er bezwaar tegen hebben dat WSB je gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals het doen van marketing- en verkoopactiviteiten dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacystatement onder ‘contact’. Indien je bezwaar wilt maken vermeld dan in de brief duidelijk dat je bezwaar maakt tegen het gebruik van je persoonsgegevens. Je ontvangt binnen 4 weken na je bezwaar van ons een schriftelijk antwoord.

Mocht je er bezwaar tegen hebben om door WSB benaderd te worden dan kun je dat ook ons aan laten weten. Je kunt bezwaar maken tegen verschillende vormen van benadering. Zo kun je specifiek bezwaar maken tegen de volgende vormen van benadering:

Schriftelijke direct mailingen
Wil je geen schriftelijke direct mailingen van WSB ontvangen dan kun je dit ons laten weten per brief, gericht aan het adres dat is vermeld onder aan dit privacystatement onder “contact”.

E-mail
Wil je geen commerciële e-mailberichten van WSB ontvangen neem dan contact op onder ‘Contact’.

Telemarketing
Wil je niet door WSB gebeld worden neem dan contact op onder “Contact”.
Je kunt de verdere commerciële benadering via mail van WSB ook voorkomen door de instructies op te volgen die worden gegeven in de e-mailberichten die je ontvangt. Commerciële benadering via de telefoon kun je ook voorkomen door, als je door WSB gebeld bent, na afloop van het gesprek in het Bel-me-niet-register aan te geven dat je niet meer door WSB gebeld wilt worden. (Let op: Ben je klant van WSB dan betekent enkele registratie in het Bel-me-niet register niet automatisch dat je niet meer door WSB gebeld kunt worden; je moet dit in het keuzemenu afzonderlijk aangeven.)

WSB zal je bezwaar zo spoedig mogelijk verwerken. Er kan echter enige tijd voorbij gaan voordat je bezwaar in alle bestanden is verwerkt. In die periode kan het zijn dat je nog wordt benaderd.

Contact

Je kan met ons contact opnemen door te klikken op deze link.

“WSB voelt goed aan dat het hier om meer gaat dan de implementatie van een nieuw systeem alleen” – Helmink Hoontechniek